Image פרופ׳ לאה ויטנברג

פרופ׳ לאה ויטנברג
ראש בית הספר למדעי הסביבה

דבר ראש בית הספר

בית הספר למדעי הסביבה מציע מסגרת בינתחומית למחקר והוראה במגוון תחומי הסביבה והקיימות, ומיועד לסטודנטים וסטודנטיות המבקשים לרכוש תחום ידע חיוני בעולם גלובלי המתמודד עם אתגרי סביבה מורכבים.

בית הספר החדש הוא שילוב של החוגים לגיאוגרפיה ולימודי סביבה וניהול משאבי טבע וסביבה, ומציע תכניות לתואר ראשון ותארים מתקדמים במגוון תחומי הגיאוגרפיה האנושית והפיזית, טכנולוגיות מתקדמות לחישה, גיאונפורמטיקה ומיפוי מרחבי, נתוני עתק במדעי הסביבה, ניהול משאבי טבע ואנרגיה, ניהול אזורי אסון ופיתוח בר קיימא - נושאים הנמצאים בליבת החזון, המחקר, והעשייה  של הפקולטה למדעי החברה ואוניברסיטת חיפה.

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838