קול קורא: מימון כנסים לשנת 2022 על מחקרים בתחום הביטחון הסוציאלי ומדיניות חברתית-כלכלית

המוסד לביטוח לאומי פרסם קול קורא למימון כנסים לשנת 2022 על מחקרים בתחום הביטחון הסוציאלי ומדיניות חברתית-כלכלית.

הביטוח הלאומי הוא הגוף המקצועי המוביל בתחום הביטחון הסוציאלי בישראל, וככזה הוא שותף ומשפיע בתכנון מדיניות הביטחון הסוציאלי בישראל ופועל לשיפור המדיניות והכלים העומדים לרשותו.

כדי להרחיב את מאגרי המידע ותשתית המחקר הביטוח הלאומי משתף פעולה עם אנשי מחקר ומוסדות אקדמיים בארץ ובעולם במחקרים על מדיניות חברתית-כלכלית, שוק העבודה ושירותי הרווחה, ועם ארגוני חברה אזרחית העוסקים בתחומים החברתיים-כלכליים.

להשגת מטרות אלה המוסד מקצה תקציב ייעודי לסיוע במימון כנסים להעמקת הידע הכלכלי-חברתי ובכלל זה כנסי מחקר אקדמיים. לפיכך, ארגונים המארגנים כנסים בעלי זיקה הדוקה למטרותיו אלה של הביטוח לאומי ולתחומי פעילותו, מוסדות להשכלה גבוהה בישראל כהגדרתם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, מכוני מחקר וארגוני חברה אזרחית מוזמנים להגיש הצעות למוסד למכרז זה.

תחומי המחקרים:

 • תוכניות הביטחון הסוציאלי שעליהן מופקד הביטוח הלאומי (מטרות התוכניות, מבנה ומאפיינים, כללי הזכאות, רמת הכיסוי והתאמת הגמלאות  לאוכלוסייה הזכאית).
 • מימון הביטחון הסוציאלי בטווח הקצר, הבינוני והארוך והתפתחותו לאורך זמן בייחוד בכל הנוגע לאיתנות הפיננסית והחברתית של הביטחון הסוציאלי.
 • דמוגרפיה והתפתחותה בהקשר של הביטחון סוציאלי.
 • רמת החיים, עוני, אי-שוויון ופערים, לרבות פערים בהזדמנויות, בהקשרם לתחומים הרלוונטיים לביטחון הסוציאלי במובנו הרחב.
 • שוק העבודה לרבות עובדים זרים, פנסיה ומערכות רווחה אחרות הנלוות לעבודה.
 • מערכות המיסוי והשלכותיהן על הביטחון הסוציאלי.
 • הקשר בין תקציב המדינה, המדיניות החברתית-כלכלית והביטחון הסוציאלי.
 • מגמות עולמיות והשפעתן הישירה והעקיפה על מערכות הביטחון הסוציאלי.
 • שירותים חברתיים ושירותי רווחה בכסף ובעין.
 • פיתוחים טכנולוגיים לטובת הביטחון הסוציאלי (רובוטיקה בשירות המבוטח) ובתחומי הסיעוד, הנכות או הזיקנה.
 • סוגיות נוספות בתחום הביטחון הסוציאלי והמדיניות החברתית-כלכלית.

את הבקשות לשנת הכספים 2022 יש להגיש לא יאוחר מיום 15.11.2022, אל מינהל המחקר והתכנון, ביטוח לאומי בדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

לפרטים נוספים

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838