קול קורא למלגת דוקטורט למחקר בתחום גאו-אסטרטגיה של קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה. תאריך אחרון להגשה: 31.10.2022.

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838