מלגת נשיא - לדוקטורנטים במסלול הישיר לדוקטורט - תשפ"ג

בשנה"ל תשפ "ג תעניק הרשות ללימודים מתקדמים 15 מלגות למסלול ישיר לדוקטורט. מטרתן של מלגות אלה לאפשר לסטודנטים המצטיינים ביותר במסלול, להקדיש את מירב מרצם וזמנם ללימודים ולמחקר וליצור תנאים מיטביים שיאפשרו להם סיום לימודים מוצלח בפרק זמן של 4 עד 5 שנים. מועמדות למלגה זו ניתן להגיש בסמסטר א' בלבד. המלגה היא שנתית לא תתאפשרנה חריגות.

 

קול קוראטופס הגשת מועמדות / Aplication formקו"ח / C.Vטופס דירוג דיקן הפקולטה.

שימת הלב למועדי ההגשה: פעימה ראשונה - עד לתאריך 26.5.2022 תשובות יישלחו עד 16.6.2022 , פעימה שניה - עד לתאריך 14.7.2022 תשובות יישלחו עד 4.8.2022.

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838