Data Science Research Center - Seed research funding - due 04/10/2021

Seed research funding (pdf | word) - due 04/10/2021

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838